Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/4-5/40-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rzecznik dyscyplinarny sędziów jako dominus litis postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego

Streszczenie

Artykuł przedstawia zasady rządzące postępowaniem wyjaśniającym i dyscyplinarnym prowadzonym przez rzecznika dyscyplinarnego w sprawach sędziów sądów powszechnych, obejmując swoim zakresem również niektóre rozwiązania dotyczące sędziów Sądu Najwyższego, a także prokuratorów. Autor przedstawia prawa i obowiązki osób biorących udział w tych postępowaniach, choć koncentruje się na czynnościach podejmowanych przez rzeczników dyscyplinarnych. W tekście porusza się w szczególności zagadnienia dotyczące przedawnienia, jawności postępowania dyscyplinarnego na różnych jego etapach, właściwości rzeczników dyscyplinarnych przy podejmowaniu określonych czynności, wreszcie zakresu stosowania poszczególnych przepisów Kodeksu postępowania karnego i wiążącej się z tym konieczności wykonania, ale i możliwości odstąpienia od realizacji określonych czynności procesowych przewidzianych w postępowaniu karnym. Praca odwołuje się również w niezbędnym zakresie do norm wynikających z ustawy zasadniczej oraz przepisów prawa międzynarodowego. W artykule uwzględniono stan normatywny na dzień 14 lutego 2020 r., kiedy to weszły w życie zmiany wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?