Śladkowski Mariusz, Rzecz ugodzona (res transacta) w kontekście konstytucyjnych zasad prawa do sądu oraz dwuinstancyjności postępowania sądowego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/7-8/172-186
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rzecz ugodzona (res transacta) w kontekście konstytucyjnych zasad prawa do sądu oraz dwuinstancyjności postępowania sądowego

Słowa kluczowe: ugoda, sąd, Konstytucja RP, zasady

1. Wprowadzenie

Rosnący stopień świadomości prawnej społeczeństwa, jak również coraz szerszy dostęp obywateli do profesjonalnych usług prawniczych (zarówno na skutek zwiększenia się liczby adwokatów i radców prawnych, a co za tym idzie zauważalnego obniżenia cen usług prawniczych, jak również coraz większej liczby pełnomocników przyznawanych stronom z urzędu) powodują, iż orzeczenie sądowe w sprawach cywilnych, zdefiniowanych w art. 1 Kodeksu postępowania cywilnego jako sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy k.p.c. stosuje się z mocy ustaw szczególnych, niezwykle rzadko satysfakcjonuje wszystkie uczestniczące w nim podmioty. Z tego to m.in. powodu ustawodawca polski pośród fundamentalnych zasad postępowania cywilnego wymienia zasadę dążenia przez sąd do ugodowego jego zakończenia, stanowiąc w art...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX