Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2015 r. - OpenLEX

Cienkosz Ewelina i in., Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2015 r.

Artykuły
Opublikowano: ST 2019/9/20-31
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2015 r.

Celem badania zawartego w niniejszym artykule jest poznanie problematyki poruszanej w rozstrzygnięciach nadzorczych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych województwach, w 2015 roku. Rozstrzygnięcia wojewodów analizowano, korzystając z Dzienników Urzędowych Województw. Badaniem objęto 521 rozstrzygnięć nadzorczych. W toku analizy wyodrębniono sześć podstawowych grup problemowych: procedura i dokumentacja prac planistycznych oraz naruszenie kompetencji organów, środowisko przyrodnicze, ochrona dóbr kultury, rozwiązania komunikacyjne, infrastruktura techniczna, rysunek planu i zastosowana grafika. Uzyskane wyniki pozwalają na rozpoznanie najczęściej występujących przyczyn stwierdzenia nieważności dokumentów planistycznych. Uzyskane materiały mogą posłużyć poprawie warsztatu planistycznego. Artykuł przedstawia dane pozyskane przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (dawniej IRM) na potrzeby przygotowania ekspertyzy dotyczącej rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów w zakresie planowania przestrzennego w ramach doradztwa merytorycznego w zakresie planowania, zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji i ochrony krajobrazu dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX