Bińkowska-Artowicz Beata, Rozstrzygnięcia administracyjne w sprawach z zakresu udostępniania informacji gospodarczej

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2012/6/64-84
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozstrzygnięcia administracyjne w sprawach z zakresu udostępniania informacji gospodarczej

Pojęcie informacji gospodarczej zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych . Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.i.g. zakres znaczeniowy tego pojęcia obejmuje dane dotyczące: podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (pkt 1), osoby fizycznej (pkt 2), osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (pkt 3), zobowiązania pieniężnego (pkt 4), posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem (pkt 5).

Intencją wprowadzenia przez ustawodawcę cytowanej wyżej ustawy do porządku prawnego było zabezpieczenie interesu publicznego w postaci poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego przez usprawnienie funkcjonowania systemu wymiany informacji gospodarczych . Regulacje u.i.g. służą także realizacji interesu prywatnego, jakim jest ochrona wierzycieli przed nierzetelnymi dłużnikami, przez dostarczenie informacji o wiarygodności płatniczej (potencjalnego) kontrahenta. Z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX