Susz Michał, Rozpoznawanie spraw w postępowaniu cywilnym na posiedzeniu niejawnym lub z wykorzystaniem środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie posiedzenia zdalnego na odległość oraz skład sądu w obliczu pandemii COVID-19 – na przykładzie sądów Apelacji Rzeszowskiej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/4/148-165
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozpoznawanie spraw w postępowaniu cywilnym na posiedzeniu niejawnym lub z wykorzystaniem środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie posiedzenia zdalnego na odległość oraz skład sądu w obliczu pandemii COVID-19 – na przykładzie sądów Apelacji Rzeszowskiej

Streszczenie

Celem publikacji jest zobrazowanie innowacyjnych zmian w procedurze cywilnej, wprowadzonych ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw , nowelizującą z dniem 3 lipca 2021 r. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w zakresie dyspozycji art. 15zzs1 tejże ustawy. Teoretycznoprawna treść publikacji przenika się z prezentacją wyników badań przeprowadzonych przez autora w zakresie sposobu korzystania z norm prawnych zawartych w tzw. „specustawie” przez sądy Apelacji Rzeszowskiej – w zakresie objętym tematem monografii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX