Bik Marcin, Rozpoznanie zażalenia przez wojewódzki sąd administracyjny (art. 195 § 2 p.p.s.a.) – wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/7-8/92-106
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozpoznanie zażalenia przez wojewódzki sąd administracyjny (art. 195 § 2 p.p.s.a.) – wybrane zagadnienia

Słowa kluczowe: zażalenie, dewolutywność, orzeczenie autokontrolne, sąd pierwszej instancji

1.Wstęp

Uprawnienie do uchylenia własnego zaskarżonego orzeczenia i rozstrzygnięcia sprawy na nowo ma długą tradycję w regulacjach proceduralnych w prawie polskim. Przewidują je tak procedury sądowe, jak i procedury administracyjne. Na gruncie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi takie regulacje zostały przewidziane w przypadku obydwu środków odwoławczych, tj. w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej (art. 179a p.p.s.a.) oraz zażalenia (art. 195 § 2 p.p.s.a.) . Zgodnie z art. 179ap.p.s.a. jeżeli przed przedstawieniem skargi kasacyjnej Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wojewódzki sąd administracyjny stwierdzi, że w sprawie zachodzi nieważność postępowania albo podstawy skargi kasacyjnej są oczywiście usprawiedliwione, uchyla zaskarżony wyrok lub postanowienie rozstrzygając na wniosek strony także o zwrocie kosztów postępowania kasacyjnego i na tym samym posiedzeniu ponownie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX