Rozpoznanie zażalenia przez sąd, który wydał zaskarżone postanowienie (art. 395 § 2 k.p.c.) - OpenLEX

Bik Marcin, Rozpoznanie zażalenia przez sąd, który wydał zaskarżone postanowienie (art. 395 § 2 k.p.c.)

Artykuły
Opublikowano: PPC 2013/4/491-507
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozpoznanie zażalenia przez sąd, który wydał zaskarżone postanowienie (art. 395 § 2 k.p.c.)

1.
Uwagi wstępne

Zażalenie jest środkiem odwoławczym zmierzającym do instancyjnej kontroli zaskarżonego postanowienia sądu lub zarządzenia przewodniczącego. W art. 395 § 2 k.p.c. ustawodawca przyznał jednak sądowi a quo - przy spełnieniu określonych przesłanek - uprawienie do uchylenia zaskarżonego postanowienia i w miarę potrzeby ponownego rozpoznania kwestii, która była jego przedmiotem. Wskazany przepis znajduje również odpowiednie zastosowanie do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego (w zw. z art. 398 k.p.c.). Uprawnienie to można określić mianem autokontroli, samokontroli bądź autoremedury , skoro sąd, który wydał postanowienie, sam dostrzega błąd i decyduje się na jego naprawienie. T. Wiśniewski widzi w nim swoiste ograniczenie zasady co najmniej dwuinstancyjnego postępowania sądowego . W ocenie T. Zembrzuskiego postępowanie zachowuje swój dwuinstancyjny charakter, przy czym sąd, którego rozstrzygnięcie zaskarżono, przejmuje rolę zastrzeżoną do kompetencji sądu drugiej instancji . Zdaniem M....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX