Michałowska Kinga, Różnicowanie a dyskryminacja – status prawny osób szczepionych i nieszczepionych na COVID-19

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/4/38-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Różnicowanie a dyskryminacja – status prawny osób szczepionych i nieszczepionych na COVID-19

Słowa kluczowe: równość, wolność, ochrona zdrowia, szczepienie, różnicowanie, dyskryminacja, COVID-19

1.Wstęp

W kulturze prawnej czasów współczesnych do podstawowych zasad ustrojowych mających znaczenie dla całego katalogu praw jednostki należą, obok godności, równość i wolność. Ich źródeł należy poszukiwać w koncepcjach prawnonaturalnych, które upatrują w nich przyrodzonych cech każdego człowieka. W uogólnieniu istota zasady równości sprowadza się do statuowania tożsamej sytuacji prawnej adresatów norm prawnych w procesach stanowienia i stosowania prawa. Z zasady wolności wynika natomiast m.in. swoboda podejmowania decyzji w przedmiocie własnego postępowania. Dotyczy ona zarówno możliwości podejmowania określonych decyzji, jak i powstrzymania się od nich . Większość teorii wolności traktuje ją w kategoriach swobody, która wyraża się w możliwości dokonywania wyboru jednej z kilku możliwości. Wyrażająca m.in. swobodę podejmowania decyzji wolność określana jest jako obszar autonomii. Wzajemna...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX