Nowacki Artur, Rozliczenie nienależnych świadczeń w związku z nieważnością umowy kredytu

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/1/4-7
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rozliczenie nienależnych świadczeń w związku z nieważnością umowy kredytu

Przedmiotem artykułu są wybrane zagadnienia dotyczące rozliczenia nienależnych świadczeń w związku z nieważnością umowy kredytu, w tym kredytu indeksowanego czy kredytu denominowanego. W szczególności celem artykułu jest obrona stanowiska o zasadności tzw. teorii dwóch kondykcji, przy konieczności – co do zasady – uwzględnienia zmniejszenia lub nawet braku wzbogacenia strony tam, gdzie również ona spełniła świadczenie w wykonaniu nieważnej umowy, a nie przysługuje jej roszczenie o zwrot tego nienależnego świadczenia, którego mogłaby skutecznie dochodzić. Ponadto artykuł broni stanowiska, zgodnie z którym kredytobiorca jest stosownie do art. 405 w zw. z art. 410 Kodeksu cywilnego obowiązany nie tylko do zwrotu kwoty zaciągniętego kredytu, ale i do zwrotu wartości korzyści, jaką stanowiła możliwość korzystania przez niego ze środków pieniężnych udostępnionych mu zgodnie z treścią nieważnego zobowiązania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX