Naworski Jerzy Paweł, Roszczenie przyjmującego zamówienie (wykonawcy) o zapłatę wynagrodzenia za wykonane dzieło (roboty budowlane) z wadami. Wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/7-8/89-104
Autor:
Rodzaj: artykuł

Roszczenie przyjmującego zamówienie (wykonawcy) o zapłatę wynagrodzenia za wykonane dzieło (roboty budowlane) z wadami. Wybrane zagadnienia

Słowa kluczowe: dzieło, roboty budowlane, wady fizyczne, odbiór, wymagalność roszczenia

1.Wprowadzenie

Artykuł jest poświęcony wybranym zagadnieniom dotyczącym dochodzonego przez przyjmującego zamówienie (wykonawcę robót budowlanych) od zamawiającego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia określonego w umowie o dzieło (o roboty budowlane) w sytuacji, w której zamawiający odmawia dokonania odbioru dzieła (robót) z uwagi na stwierdzone przy odbiorze wady. Kluczowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie o skutki prawne odmowy odbioru, a idąc dalej – o losy wynagrodzenia za wykonane dzieło (roboty).

Rozważania będą osnute na kanwie konkretnej sprawy rozpoznanej przez sądy toruńskie, w której, jak w soczewce, skupiają się istotne problemy prawne związane z zarysowaną problematyką. Celem opracowania jest krytyczna ocena wyroku sądu odwoławczego na temat charakteru czynności odbioru dzieła (robót budowlanych) oraz podnoszonego w procesie, z powództwa przyjmującego zamówienia o zasądzenie od pozwanego (zamawiającego)...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX