Roch Adam, Rola rzecznika dyscyplinarnego sędziów przed sądem dyscyplinarnym w postępowaniu dyscyplinarnym i immunitetowym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/6/5-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Rola rzecznika dyscyplinarnego sędziów przed sądem dyscyplinarnym w postępowaniu dyscyplinarnym i immunitetowym

Streszczenie

W artykule omawia się czynności podejmowane przez rzeczników dyscyplinarnych przed sądami w sprawach sędziów sądów powszechnych. Publikacja odnosi się do uprawnień i obowiązków rzecznika jako strony postępowania, wynikających tak z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, jak i Kodeksu postępowania karnego. W tekście porusza się w szczególności kwestie właściwości sądów dyscyplinarnych dla poszczególnych kategorii spraw oraz samych rzeczników dyscyplinarnych jako oskarżycieli przed sądem, decyzji sądu, od których przysługują środki zaskarżenia czy jawności postępowania. Przedstawiono zakres odpowiedniego stosowania poszczególnych rozwiązań przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania karnego do dyscyplinarnego postępowania sądowego. Autor omawia także problematykę związaną z obniżeniem wysokości uposażenia sędziego w stanie spoczynku w związku z podjęciem uchwały uchylającej immunitet.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX