Lewandowski Sławomir , Retoryczny wymiar uzasadnienia orzeczenia sądowego

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/2/7-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Retoryczny wymiar uzasadnienia orzeczenia sądowego

Słowa kluczowe: uzasadnienie sądowe, retoryka, argumentacja prawnicza, perswazja, komunikatywność, stosowanie prawa

1.Wstęp

Na temat uzasadnień orzeczeń sądowych można w polskiej literaturze prawniczej znaleźć wiele interesujących i wartościowych opracowań. Większość z nich jest umiejscowiona w sferze praktyki lub dogmatyki prawa, stosunkowo rzadsze jest ujęcie teoretycznoprawne. W niniejszym artykule chciałbym spojrzeć na problematykę sądowych uzasadnień właśnie z pozycji szeroko rozumianej teorii prawa. Mając na uwadze, że teorię prawa określa się jako ogólną naukę o prawie, sądzę, że dzięki tej teoretycznoprawnej perspektywie możliwe będzie wyprowadzenie wniosków o bardziej uogólnionym (co nie znaczy ogólnikowym) charakterze, dających się odnieść do uzasadnień sądowych z każdej gałęzi prawa.

Dla przyjęcia takich założeń niemałe znaczenie miała również powszechnie uznawana integrująca rola teorii prawa. Przy bliższym opisie tej roli uwypukla się jej podwójny wymiar. Z jednej strony chodzi tu o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX