Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/11/48-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Artykuł omawia obowiązujące od 2016 r. zasady reprezentacji stowarzyszenia zwykłego. Z dniem 20.05.2016 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach , zgodnie z którym stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. W związku z tym ustawodawca uregulował również zasady reprezentacji stowarzyszeń zwykłych, przyjmując rozwiązania dotąd niespotykane w przypadku tzw. ułomnych osób prawnych. Nowe zasady reprezentacji stowarzyszeń zwykłych zakładają swoisty dualizm możliwych konstrukcji prawnych w tym zakresie (reprezentacja przez przedstawiciela albo przez organ), a dodatkowo ograniczają zakres kompetencji tych reprezentantów do czynności zwykłego zarządu. Celem opracowania jest omówienie wprowadzonych rozwiązań prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?