Strongowska-Pyrzyk Krystiana, Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach po nowelizacjach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Artykuły
Opublikowano: FK 2022/2/73-80
Autor:
Rodzaj: artykuł

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach po nowelizacjach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Artykuł ma na celu przedstawienie zmian, które wprowadzono ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw oraz ustawą z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach w zakresie odnoszącym się do regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach. Na mocy pierwszej z powołanych ustaw wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania odpadów, zezwolono mieszkańcom na zbieranie odpadów do worków, rozszerzono katalog odpadów podlegających segregacji, a także zakres spraw, które rada gminy może uregulować w regulaminie utrzymania czystości. Na podstawie drugiego z przywołanych aktów prawnych dopuszczono możliwość wprowadzenia rozwiązań pozwalających na weryfikację realizacji obowiązku selektywnego przez właścicieli poszczególnych lokali oraz dokonano dalszego rozszerzenia katalogu spraw, które mogą zostać unormowane w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX