Andrzejuk Michał, Regulacje prawne referendum lokalnego w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego na wniosek mieszkańców. Postulaty zmian legislacyjnych i systemowych w oparciu o praktykę referendów samorządowych w latach 1992–2020

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/10/76-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Regulacje prawne referendum lokalnego w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego na wniosek mieszkańców. Postulaty zmian legislacyjnych i systemowych w oparciu o praktykę referendów samorządowych w latach 1992–2020

Słowa kluczowe: referendum lokalne, samorząd terytorialny, demokracja bezpośrednia

1.Wprowadzenie

Referendum lokalne pełni istotną rolę w demokracji lokalnej. Jest to narzędzie pozwalające mieszkańcom na decydowanie o sprawach ważnych dla danej wspólnoty lokalnej, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów organu samorządu terytorialnego. Pomimo swojej immanentnej roli w demokratycznym państwie prawa, potencjał tejże instytucji nie jest w pełni wykorzystywany zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również przez samych mieszkańców. Miniony, naznaczoną globalną pandemią wirusa COVID-19 rok 2020 przyniósł kryzys zarówno w obrębie gospodarki narodowej, jak również w wielu innych dziedzinach funkcjonowania państwa oraz całych społeczeństw. Powyższe wpłynęło negatywnie także na instytucje referendum lokalnego . Od lat w doktrynie podkreśla się problemy m.in. niewystarczającej partycypacji obywateli, wysokich progów frekwencyjnych, wykorzystywania referendów w celach jedynie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX