Kurzępa-Dedo Katarzyna, Rogacka-Łukasik Anna, Regulacja składek członkowskich jako obowiązku kształtującego sytuację ekonomiczną stowarzyszenia rejestrowego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/7-8/37-56
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Regulacja składek członkowskich jako obowiązku kształtującego sytuację ekonomiczną stowarzyszenia rejestrowego

Słowa kluczowe: stowarzyszenie rejestrowe, składki członkowskie, majątek stowarzyszenia, przedawnienie, zaległość, stosunek członkostwa

1.Wprowadzenie

W państwie prawa zagwarantowana konstytucyjnie (ale również aktami prawa międzynarodowego ) obywatelska wolność zrzeszania się jest stawiana na równi z innymi fundamentalnymi zasadami demokratycznego ustroju . Ustawodawca polski w celu stworzenia warunków do pełnej realizacji tej wolności uchwalił ustawę – Prawo o stowarzyszeniach , podkreślając w preambule, że zawarte w ustawie rozwiązania umożliwiają obywatelom równe „bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań”.

Z danych Głównego Urzędu Statycznego (GUS) wynika, że w 2020 r. w Polsce działało 95,1 tys. rejestrowych organizacji non-profit , co oznacza spadek ich liczby o 5,9 tys. w porównaniu z rokiem 2018 (101,0 tys.) . Ogółem aktywnych stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX