Artykuły
Opublikowano: FK 2008/7-8/94-96
Autor:
Rodzaj: artykuł

Refundacja kosztów poniesionych na utworzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej a konieczność wskazania wyodrębnionego rachunku dochodów własnych i uprzednie wydatkowanie środków na ten cel z tego rachunku

Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zachęcają pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie możliwości ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Jednak, jak się okazuje, nie wszyscy pracodawcy mogą skorzystać z takiej formy pomocy, ze względu na mankament przepisów ustawowych, które wręcz to uniemożliwiają, gdy pracodawcą jest kierownik jednostki budżetowej (państwowej lub samorządowej).

Zgodnie z przepisami ustawy, pracodawca, który przez co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrotu kosztów dokonuje starosta...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?