Jaskiernia Jerzy, Rec.: T. Ostropolski, Zasada jurysdykcji uniwersalnej w prawie międzynarodowym, Warszawa 2008

Artykuły
Opublikowano: EPS 2010/9/56-57
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: T. Ostropolski, Zasada jurysdykcji uniwersalnej w prawie międzynarodowym, Warszawa 2008

Tomasz Ostropolski Zasada jurysdykcji uniwersalnej w prawie międzynarodowym Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2008, s. 277

Recenzowana praca godna jest odnotowania, ponieważ dotyczy ważnego i szerzej dotychczas nieopracowanego zagadnienia jurysdykcji uniwersalnej w prawie międzynarodowym. Tomasz Ostropolski postawił sobie za cel ustalenie miejsca zasady jurysdykcji uniwersalnej na obecnym etapie. Osiągnięcie tego celu miało się wiązać z analizą kluczowych elementów otoczenia prawnomiędzynarodowego, jakie mają wpływ na kształtowanie się tej instytucji. Chodziło o ustalenie siatki pojęciowej, wokół której narosło wiele nieporozumień terminologicznych. Jurysdykcja uniwersalna miała zostać zestawiona z uregulowaniami i orzecznictwem międzynarodowych trybunałów karnych. Podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie w działaniach tych organów znajduje odzwierciedlenie zasada jurysdykcji uniwersalnej. Złożony charakter problematyki jurysdykcji uniwersalnej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX