Rec.: S. Nitecki, A. Wilk, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Warszawa 2016 - OpenLEX

Pędziałek-Kunert Elżbieta, Rec.: S. Nitecki, A. Wilk, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Warszawa 2016

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/4/126-131
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: S. Nitecki, A. Wilk, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Warszawa 2016

Rodzina i dziecko podlega szczególnej ochronie prawnej, a ingerencja w jej strukturę i funkcjonowanie powinna w wielu sytuacjach ograniczyć się do stosowanego wsparcia instytucji do tego upoważnionych. Istotnym aktem prawnym, który uregulował tę problematykę, jest ustawa z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , która wielokrotnie od czasu swego powstania była nowelizowana. Potrzeba nowelizacji wynikała z dostosowania przepisów do istniejącego stanu w zakresie funkcjonowania systemu ochrony dziecka i rodziny, ale również z głosów środowisk zawodowych, które dostrzegały konieczność zmian, poprawy przepisów prawa, w przedmiotowym zakresie. Ponadto należy pamiętać, że ten akt normatywny wprowadzał nowy system polityki rodzinnej państwa, który ma w sposób kompleksowy regulować problematykę wspierania rodziny. W związku z powyższym na bazie starego systemu budowano nowy system wsparcia dziecka i rodziny, który ze względu na swój cel i znaczenie wciąż musiał być...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX