Pietrasz Piotr, Rec.: A. Mudrecki, Zasada proporcjonalności w prawie podatkowym, Warszawa 2020

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2021/5/232-235
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: A. Mudrecki, Zasada proporcjonalności w prawie podatkowym, Warszawa 2020

Prawo podatkowe z natury ma charakter ingerencyjny, ponieważ stwarza podstawy prawne do sięgnięcia przez związek publicznoprawny do kieszeni podatnika ze skutkiem pozbawienia tego ostatniego określonej części jego włas-ności. W takich realiach znakomicie odnajduje się zasada proporcjonalności, która wiąże się m.in. z miarkowaniem działań organów podatkowych i minimalizacją ich ingerencji w sferę praw i wolności jednostki, czyli podatnika. Należy jednak zaznaczyć, że owo odnajdywanie się zasady proporcjonalności w prawie podatkowym nie jest dziełem przypadku i nie ma charakteru fakultatywnego. Powyższa zasada bowiem aktualnie zasługuje na miano zasady ogólnej prawa podatkowego, która stoi na straży gwarancji legalności prawa podatkowego oraz przebiegu procesu podatkowego. Z racji doniosłego znaczenia zasady proporcjonalności w prawie podatkowym zasada ta została ujęta przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego w katalogu zasad ogólnych prawa podatkowego .

W tym miejscu można...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX