Kremer Elżbieta, Rec.: A. Mudrecki, Rzetelny proces podatkowy, Warszawa 2015

Artykuły
Opublikowano: KRS 2015/4/62-64
Autor:
Rodzaj: recenzja

Rec.: A. Mudrecki, Rzetelny proces podatkowy, Warszawa 2015

1. Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Jak podnosi się w literaturze, nie ulega wątpliwości, że współcześnie prawo do sądu i zakres tego prawa kształtowane są między innymi przez prawo do rzetelnego procesu. Zasadnie podnosi T. Wiśniewski (Przebieg postepowania cywilnego, LEX 2013, s.111 i n.), że współcześnie prawo do sądu i zakres tego prawa kształtowane są m.in. przez prawo do rzetelnego procesu. Ustawodawca polski, dostrzegając merytoryczną i formalną więź obu tych aspektów funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości, zdecydował się na ich normatywne zespolenie w powołanym art. 45 ust. 1Konstytucji RP. Wymaganie rzetelności procesu sądowego można też wywieść z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, z którego wynika, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access