Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - OpenLEX

Czerwińska-Koral Katarzyna, Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/10/7-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, obszary wiejskie, rolnictwo, PROW, beneficjent

1.Wprowadzenie

Koncepcja zrównoważonego rozwoju nie jest nową koncepcją i tak jak inne podobne teoretyczne programy (np. ekorozwoju, rewitalizacji, ładu, odnowy, aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych, strategia rozwoju lokalnego itp.) stanowi odpowiedź na dotychczasową nadmierną eksploatację zasobów naturalnych i degradację środowiska, w tym na obszarach wiejskich .

W ujęciu teoretycznym zrównoważony rozwój (sustainable development) to integracja działań mających zapewnić w jakiejś dziedzinie równoważne traktowanie kilku, a przynajmniej dwu celów – gospodarczego (produkcyjnego) oraz środowiskowego. Zrównoważony rozwój zakłada osiągnięcie ładu w różnych płaszczyznach, m.in.: w płaszczyźnie moralnej (kwestia odpowiedzialności człowieka za przyrodę), płaszczyźnie ekologicznej (ochrona przyrody i krajobrazu), płaszczyźnie politycznej (formułowanie strategii rozwoju zrównoważonego, ich wdrażanie i kontrola) oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX