Hadrowicz Edyta, Ratio legis naturalnego charakteru pactum de non petendo

Artykuły
Opublikowano: PS 2023/4/21-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ratio legis naturalnego charakteru pactum de non petendo

Słowa kluczowe: pactum de non petendo, umowa nienazwana, zobowiązanie naturalne, dług, odpowiedzialność, niezaskarżalność

1.Uwagi wprowadzające

Pojęcie pactum de non petendo jest jednym z tych, których w praktyce używa się stosunkowo często, nie wiedząc do końca, co ono właściwie oznacza . Wątpliwości te wynikają zapewne z tego, że zobowiązanie z pactum de non petendo jest usytuowane między obowiązkiem moralnym a zobowiązaniem cywilnym . Konieczne jest jednak, przy tej konstrukcji zobowiązania, aby dłużnik był lub przynajmniej uznał się za związanego sumieniem. Do niego bowiem należy wyłącznie decyzja o spełnieniu świadczenia. Trafnie zatem doktryna i orzecznictwo ujmują konstrukcję pactum de non petendojako konstrukcję „długu bez odpowiedzialności”. „Dług” to spoczywająca na dłużniku powinność spełnienia świadczenia, a „odpowiedzialność” jest rozumiana zazwyczaj jako możność przymusowego wyegzekwowania świadczenia. Regułą jest, że odpowiedzialność towarzyszy długowi. Ten ścisły związek doznaje jednak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX