Kusztal Rafał, Punkty styczne opłaty paliwowej z podatkiem akcyzowym

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/5/43-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Punkty styczne opłaty paliwowej z podatkiem akcyzowym

Niniejszy artykuł dotyczy powiązań opłaty paliwowej z podatkiem akcyzowym. Punkty styczne dotyczą m.in. takich aspektów tej opłaty jak moment powstania obowiązku zapłaty czy kwestia zabezpieczenia jej płatności (zabezpieczenie akcyzowe). Elementy konstrukcyjne opłaty paliwowej, tj. podmiot, przedmiot czy moment powstania obowiązku, są determinowane przez tożsame elementy konstrukcyjne podatku akcyzowego, gdyż obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej jest konsekwencją uznania danego podmiotu na gruncie ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym – dalej u.p.a. – za podatnika akcyzy i powstaje z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych, a podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych, od jakich określony prawem podmiot jest obowiązany zapłacić podatek akcyzowy. W związku z powyższym w niniejszym artykule omówiono trzy płaszczyzny powiązań opłaty paliwowej z podatkiem akcyzowym: przedmiotową, podmiotową i tę, która dotyczy momentu powstania obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX