Żukowski Lech J., Psycholog jako zawód zaufania publicznego - wybrane problemy

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/3/39-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Psycholog jako zawód zaufania publicznego - wybrane problemy

1.Wprowadzenie

Pojęcie zawodów zaufania publicznego jest wyprowadzane wprost z art. 17 ust. 1 Konstytucji , zgodnie z którym w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony . Przynależność do wspólnoty samorządowej osób wykonujących dany zawód wynika z mocy prawa. Nie można zatem nie należeć do odpowiedniej wspólnoty, jeśli wykonuje się daną profesję, a jej wykonywanie poza wspólnotą jest prawnie niedopuszczalne. Psycholodzy są zaliczani do takich grup zawodowych, jednak z uwagi na zupełny brak skuteczności ustawy z 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów powstaje uzasadnione pytanie, czy twierdzenie to jest w pełni uzasadnione. Aktualny stan może budzić wątpliwości dotyczące kwestii społecznego zaufania do zawodu psychologa, jego rola w kontekście dóbr chronionych prawem administracyjnym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX