Chmielewski Jan, Przyznawanie środków na finansowanie odnowienia i przebudowy drzewostanu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/6/79-93
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przyznawanie środków na finansowanie odnowienia i przebudowy drzewostanu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Słowa kluczowe: prawo leśne, gospodarka leśna, leśnictwo wielofunkcyjne, klęska żywiołowa, siła wyższa, odpowiedzialność za szkody, współdziałanie organów, decyzja starosty

1.Cel artykułu, założenia badawcze, metodologia

Zarówno szczególna rola lasów , jak i pełnione przez nie doniosłe funkcje uzasadniają regulację odrębnych zasad ogólnych ochrony oraz gospodarowania zasobami leśnymi. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w rozwiązaniach normatywnych ograniczających prawa właścicieli lasów, a także wprowadzających relatywnie rozbudowany system odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w ekosystemach leśnych. Zgodnie z art. 86 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa. Przenosząc tę kwestię na poziom ustawy o lasach , można zauważyć, że ogólną regułą jest tutaj obowiązek naprawienia szkody według zasad określonych w ustawie – Kodeks cywilny . Dotyczy to jednak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX