Roszkiewicz Janusz, Przywilej nietykalności sędziowskiej i przesłanki jego ograniczenia - uwagi na tle art. 181 Konstytucji RP i art. 5 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/10/56-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przywilej nietykalności sędziowskiej i przesłanki jego ograniczenia - uwagi na tle art. 181 Konstytucji RP i art. 5 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Słowa kluczowe: nietykalność sędziowska, in flagrante delicto, wolność osobista, zatrzymanie, aresztowanie

1.Wprowadzenie

Przywilej nietykalności, podobnie jak immunitet, jest jedną z gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Istota tego przywileju polega na nienaruszalności osoby sędziego, czyli zakazie pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej bez uzyskania zgody właściwego sądu w specjalnej, odrębnej procedurze. Jego podstawowym celem zawsze było i nadal jest zapobieganie wykorzystywaniu groźby uwięzienia i innych środków przymusu będących w dyspozycji władzy wykonawczej do wywierania wpływu na orzecznictwo sędziów. Nietykalność sędziego jest chroniona przez prawo bardziej niż nietykalność zwykłego obywatela, ponieważ ten pierwszy jest bardziej narażony na naciski zewnętrzne, a to ze względu na posiadaną władzę wiążącego rozstrzygania sporów, w których nierzadko uczestniczy przecież władza wykonawcza – czy to jako organ administracji publicznej w sprawach sądowo-administracyjnych, czy to jako...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX