Szwed Marcin, Przewlekłość postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle art. 6 i art. 13 europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/7-8/7-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przewlekłość postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle art. 6 i art. 13 europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Słowa kluczowe: art. 6 EKPC, przewlekłość, skuteczne środki, sądy konstytucyjne

1.Wstęp

Artykuł 6 ust. 1 europejskiej Konwencji Praw Człowieka gwarantuje każdemu prawo do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie. Przepis ten był przedmiotem wielu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym również tych wydawanych na kanwie skarg wpływających z Polski. Co istotne, orzecznictwo ETPC miało także wpływ na ustawodawstwo polskie. To właśnie bowiem pod wpływem wyroku Trybunału w sprawie Kudła przeciwko Polsce ustawodawca uchwalił ustawę o skardze na przewlekłość , która przed kilkoma laty została znowelizowana w celu wykonania innego orzeczenia ETPC – wyroku w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce . Ustawa ta wykreowała nowy środek, skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, którą można wnieść w toku postępowania sądowego lub karnego postępowania przygotowawczego. Zakres ustawy nie obejmuje jednak postępowań przed Trybunałem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX