Przestępstwa znieważenia oraz ograbienia zwłok, grobu i miejsca spoczynku zmarłego (art. 262 § 1 i 2 k.k.) - OpenLEX

Mozgawa-Saj Marta, Przestępstwa znieważenia oraz ograbienia zwłok, grobu i miejsca spoczynku zmarłego (art. 262 § 1 i 2 k.k.)

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/1/16-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przestępstwa znieważenia oraz ograbienia zwłok, grobu i miejsca spoczynku zmarłego (art. 262 § 1 i 2 k.k.)

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest analiza ustawowych znamion przestępstw stypizowanych w art. 262 § 1 (znieważanie zwłok, prochów ludzkich lub miejsca spoczynku zmarłego) oraz w art. 262 § 2 (ograbianie zwłok, grobu lub innego miejsca spoczynku zmarłego). Zwrócono uwagę również na zmiany w ujmowaniu tych przestępstw w ustawach karnych obowiązujących na ziemiach polskich w XX w. i obecnie. Przeprowadzono analizę złożonej problematyki zbiegu przepisów, która pokazała, że przepisy art. 262 k.k. często pozostają w rzeczywistym właściwym zbiegu z innymi przepisami (np. z art. 195 § 2 k.k., 288 § 1 lub 2 k.k., art. 256 § 1 k.k., art. 279 § 1 k.k., art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Statystyki wskazują, że liczba przestępstw z art. 262 (ujmowanych łącznie – § 1 i 2) jest znaczna (np.1515 przestępstw stwierdzonych w 2013 r.), przy czym w ¾ są to przestępstwa z art. 262 § 2 k.k. Niewielka jest liczba podejrzanych o analizowane przestępstwa, a jeszcze mniejsza skazanych prawomocnie (np. 96 osób w roku 2016).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX