Sobczak Jacek, Przepisy płacowe sędziów sądów powszechnych a wzorce konstytucyjne

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/11/84-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przepisy płacowe sędziów sądów powszechnych a wzorce konstytucyjne

1.

Wynagrodzenia sędziowskie są wyjątkową kategorią regulacji płacowych. Źródłem prawa pracy są tu zarówno postanowienia Konstytucji RP , jak i ustawy z 27 VII 2001 - Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej: p.u.s.p.), ustawy budżetowej czy rozporządzenia wykonawczego wydawanego przez Prezydenta RP . Świadczy to dobitnie, iż kwestia ta jest wpisana w konstrukcję ustrojowej pozycji sędziów i musi być ujmowana jako służąca dobru wymiaru sprawiedliwości w procesie wykonywania funkcji orzeczniczej - fundamentalnej dla każdego demokratycznego państwa prawnego. Ewentualna kontrola konstytucyjności tych przepisów powinna dotyczyć nie pojedynczej normy, ale ich zespołu. Gwarancje sędziowskiego statusu wyrażają się bowiem nie w jednym przepisie czy normie, lecz w ich kompleksie, tworzącym normatywny reżim przesądzający o statusie sędziego . Należy więc rozważać nie tylko treść pojedynczych norm, ale także ocenić, czy zespół przepisów nie prowadzi do niekonstytucyjnego skutku - w tym wypadku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX