Przepadek przedmiotów w prawie karnym skarbowym. Wybrane zagadnienia praktyczne - OpenLEX

Zbiciak Adrian, Przepadek przedmiotów w prawie karnym skarbowym. Wybrane zagadnienia praktyczne

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/3/84-96
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przepadek przedmiotów w prawie karnym skarbowym. Wybrane zagadnienia praktyczne

Słowa kluczowe: przepadek przedmiotów, prawo karne skarbowe, przestępstwa skarbowe, narzędzia przestępstwa, podatek

1.Wstęp

W artykule zawarto analizę zagadnienia o charakterze ściśle praktycznym, tj. orzekania przepadku w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Rozważania prowadzone są z perspektywy sądu karnego. Nie jest jednocześnie możliwe przeanalizowanie wszystkich aspektów tego skomplikowanego i wieloproblemowego zagadnienia w ramach jednego artykułu, stąd też w tym miejscu skupiono się na wybranych problemach związanych z orzekaniem przepadku przedmiotów. Poza zakresem rozważań pozostanie więc przykładowo tematyka przepadku korzyści majątkowej lub jej równowartości, ale również przepadku równowartości przedmiotu.

Szczegółowe rozważania należy poprzedzić może oczywistą, ale istotną konstatacją rzutującą na proces wykładni przepisów dotyczących omawianego zagadnienia. Prawo własności, w które w sposób oczywisty godzi instytucja przepadku, pozostaje pod szczególną ochroną,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX