Przepadek dopalaczy. Przyczynek do dyskusji o potrzebie reinterpretacji art. 46 Konstytucji - OpenLEX

Łyszkowski Michał, Przepadek dopalaczy. Przyczynek do dyskusji o potrzebie reinterpretacji art. 46 Konstytucji

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/5/117-127
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przepadek dopalaczy. Przyczynek do dyskusji o potrzebie reinterpretacji art. 46 Konstytucji

1. Uwagi wstępne. Zgodnie z art. 46 Konstytucji: „Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu”. Jest to jedyny przepis w Konstytucji, który reguluje instytucję przepadku rzeczy. Ma on ustabilizowane rozumienie, wynikające z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz stanowiska prezentowanego przez przedstawicieli nauki prawa. Wydaje się jednak, że dotychczas przyjmowane ustalenia, zakładające prawnokarny charakter tej instytucji, powinny być poddane modyfikacjom. Przeprowadzona w tekście analiza skłania do przedstawienia w tym zakresie nowych tez i, w efekcie, uznania dopuszczalności kontroli zastosowania instytucji przepadku przez sądy administracyjne. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwalałoby na odmienne dokonanie oceny przepisów regulujących przepadek tzw. dopalaczy .

2. Dotychczasowe ujęcie konstytucyjnej instytucji przepadku rzeczy. Przedstawienie instytucji przepadku rzeczy w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX