Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/6/106-114
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przekazanie spółce komunalnej kompetencji burmistrza do wydawania decyzji administracyjnej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Słowa kluczowe: odpady komunalne, kompetencje burmistrza, decyzja administracyjna

1.Wprowadzenie

W latach 2013–2016 wiele rad gminy podjęło uchwały na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym upoważniające spółki komunalne do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. W ostatnim czasie w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiać zaczęły się jednak rozbieżności dotyczące dopuszczalności przekazywania na podstawie art. 39 ust. 4 u.s.g. kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do określenia w drodze decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zasadniczy problem interpretacyjny wiąże się z odpowiedzią na pytanie, czy na podstawie art. 39 ust. 4 u.s.g. rada gminy może upoważnić organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1u.s....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?