Przejęcie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska czynności należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Ochrony... - OpenLEX

Gruszecki Krzysztof, Przejęcie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska czynności należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/10/90-102
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przejęcie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska czynności należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Słowa kluczowe: Inspekcja Ochrony Środowiska, właściwość organu, ochrona środowiska, formy działania administracji

1.Wprowadzenie

Podstawą polskiego porządku prawnego jest zasada praworządności mająca swoje umocowanie w postanowieniach art. 7 Konstytucji RP , zgodnie z którym „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. W związku z tym, realizując tę dyrektywę w praktyce, organy administracji powinny podejmować działania jedynie na podstawie prawa i w granicach z nich wynikających. Jednym ze środków służących realizacji tej dyrektywy jest precyzyjne określenie zarówno właściwości rzeczowej, jak i miejscowej poszczególnych organów. Takie rozwiązanie gwarantuje, że organy, podejmując działania, będą miały pewność, że są do tego upoważnione, a osoby mające interes w podjęciu przez nie działań będą wiedziały, do kogo mają się w tym zakresie zwracać.

2.Właściwość organów Inspekcji Ochrony Środowiska

Z reguły właściwość rzeczowa organów administracji określana jest w przepisach ustrojowych stanowiących podstawę ich funkcjonowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX