Artykuły
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2018/2/11-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie ochrony zbiorowych praw pacjentów do dokumentacji medycznej

Z analizy orzeczeń sądów administracyjnych zapadłych w procesie kontroli legalności rozstrzygnięć Rzecznika Praw Pacjenta wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r.; poz. 1318, ze zm.; dalej: u.p.p.) w sprawach naruszenia zbiorowych praw pacjentów wynika, że wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny odnoszą się do wielu kwestii pozostających w związku z jej stosowaniem. Choć ustawa obowiązuje ponad 8 lat , w wielu obszarach wymaga wyjaśnień i interpretacji judykatury. Jednym z nich jest pojęcie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów dostępu do dokumentacji medycznej, które to prawo według corocznych statystyk sporządzanych przez Rzecznika jest nieprzestrzegane w stopniu wysokim .

Rangę prawa dostępu do dokumentacji medycznej podkreślił WSA w Warszawie w wyroku z dnia 28 października 2015 r. (VII SA/Wa 1565/15). W jego opinii konieczność bezwzględnego, rygorystycznego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?