Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach medycznych (w latach 2018-2019 - wybrane orzeczenia) - OpenLEX

Bączyk-Rozwadowska Kinga, Nesterowicz Mirosław, Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach medycznych (w latach 2018-2019 - wybrane orzeczenia)

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/11-12/167-198
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach medycznych (w latach 2018-2019 - wybrane orzeczenia)

1.Odpowiedzialność lekarza (zakładu leczniczego)

1.1.Wyrok Sądu Kasacyjnego Francji z 8.03 2018 r. no 16-17-624 – podstawy odpowiedzialności, odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa

Odpowiedzialność cywilna lekarza i zakładu leczniczego (kontraktowa i deliktowa) przeszła we Francji, począwszy od XIX w., wielką ewolucję, od braku odpowiedzialności za błąd sztuki lekarskiej i odpowiedzialności tylko za winę umyślną aż do odpowiedzialności bez winy za tzw. wypadki medyczne oraz ryzyko terapeutyczne . Na skutek tego poszkodowany pacjent oraz osoby bliskie pośrednio poszkodowane (les victimes indirectes) doznają daleko idącej ochrony, także na zasadzie słuszności (solidarité nationale) .

Problem jednak istnieje przy odpowiedzialności kontraktowej, gdyż orzecznictwo francuskie, począwszy od XIX w., w licznych wyrokach odrzuca zbieg odpowiedzialności kontraktowej z odpowiedzialnością deliktową (a więc dominuje zasada non-cumul des responsabilités) . Ogranicza to zakres odszkodowania. Artykuł 1150 francuskiego kodeksu cywilnego poza przypadkami winy umyślnej (dol) zobowiązuje dłużnika do odszkodowania tylko za szkody przewidywalne albo możliwe do przewidzenia w chwili...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX