Dziurda Marcin, Przedstawianie zagadnień prawnych na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. w czasach epidemii i nowelizacji

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/11-12/21-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przedstawianie zagadnień prawnych na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. w czasach epidemii i nowelizacji

Słowa kluczowe: zagadnienie prawne, postanowienie, posiedzenie niejawne, skład sądu

1.Uwagi wstępne

Zgodnie z art. 390 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego , jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może je przedstawić do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie sprawy . Zakres zastosowania tego przepisu jest szerszy niż wynika to z jego brzmienia. Uznaje się, że zagadnienie prawne może zostać przedstawione Sądowi Najwyższemu także wówczas, gdy wyłoni się przy rozpoznawaniu niektórych innych środków zaskarżenia: zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego. Ma to oparcie w odesłaniach do odpowiedniego stosowania przy ich rozpoznawaniu przepisów o apelacji (wśród których umiejscowiono art. 390 § 1 k.p.c.).

Na mocy odesłania zawartego w art. 397 § 3 k.p.c. Sądowi Najwyższemu może zostać przedstawione zagadnienie prawne, jeżeli powstanie przy rozpoznawaniu zażalenia . Dotyczy to nie tylko zażaleń do sądu drugiej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX