Janicki Tomasz, Kociak-Janicka Natalia, Przedsiębiorstwo w spadku jako szczególny rodzaj podatnika

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/4/5-7
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Przedsiębiorstwo w spadku jako szczególny rodzaj podatnika

Spośród podstawowych pojęć z zakresu prawa podatkowego jednym z najważniejszych jest „podatnik”. Zgodnie z definicją ustawową, zawartą w art. 7 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu, jak również inne podmioty, ustanowione podatnikami na mocy ustaw podatkowych. Przykładem takiego właśnie zabiegu legislacyjnego jest nadanie na podstawie art. 1a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – oraz art. 15 ust. 1a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – przymiotu podatnika przedsiębiorstwu w spadku.

Przedsiębiorstwo w spadku stanowi jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która jest podatnikiem w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX