Drogosz Piotr, Przedawnienie możliwości ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału lub uzbrojenia nieruchomości po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2017 r.

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/12/24-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Przedawnienie możliwości ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału lub uzbrojenia nieruchomości po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2017 r.

Na mocy ustawy z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw zostały istotnie zmienione regulacje dotyczące przedawnienia opłaty adiacenckiej. Między innymi wprowadzono nowe brzmienie art. 98a ust. 1, czego skutkiem było usunięcie z przepisu 3-letniego terminu, w którym może zostać ustalona opłata adiacencka. W to miejsce normodawca wprowadził 3-letni termin na wszczęcie postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. Analogiczna zmiana dotyczy art. 145 ust. 2 ustawy. W artykule przedstawiono liczne argumenty w obronie tezy, że nowa norma przepisu nie definiuje już terminu przedawnienia ustalenia opłaty, lecz określa wyłącznie termin, w którym może zostać wszczęte postępowanie. W publikacji wyrażone zostały również wątpliwości co do konstytucyjności przepisów intertemporalnych przewidujących stosowanie nowych regulacji do podziałów, które zostały zatwierdzone ostateczną decyzją lub prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX