Prowokacja w prawie karnym - OpenLEX

Legutko-Kasica Agnieszka, Prowokacja w prawie karnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/6/102-113
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prowokacja w prawie karnym

Należy podkreślić, że zarówno w języku prawnym, jak i w potocznym rozumieniu pojęcie „prowokacja” wywołuje oburzenie. Prowokacja wydaje się naganna i niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Prowokacja w polityce niewątpliwie wzbudza odrazę, ponieważ niszczy człowieka i jego wartości w podstępny sposób . Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego podaje kilka znaczeń tego terminu. Jedno z nich stanowi, że prowokacja to podburzanie, podstępne nakłanianie kogoś do działań mających szkodliwe następstwa dla tej osoby i osób z nią związanych; podstępna działalność tajnych agentów przenikających do organizacji konspiracyjnej w celu działania na jej szkodę. Etymologia odwołuje się do łacińskiego nazewnictwa: provocator, czyli „wywołujący do walki”, i provocatio, czyli „wywołanie”, pochodzi od provocare, co znaczy „wywoływać, wzywać”. Prowokacja przyjmuje postać działania negatywnego, wyzywania, umyślnej zaczepki, podstępu, mających na celu wywołanie u osoby prowokowanej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX