Witkowska Krystyna, Procesowe aspekty utrwalania przebiegu i wyników oględzin

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/5/28-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Procesowe aspekty utrwalania przebiegu i wyników oględzin

1.Protokół jako podstawowa forma utrwalania przebiegu i wyników oględzin w postępowaniu przygotowawczym

We współczesnym polskim procesie karnym dominuje ustność, jednakże duże znaczenie ma również pisemność. Pisemność stała się głównym sposobem dokumentowania czynności ustnych i to uprawnia do stwierdzenia, że obecnie występuje jedna zasada „procesu ustnego jednocześnie dokumentowanego” . Utrwalanie przebiegu i treści ustnie przeprowadzanych czynności następuje przez spisanie protokołów i sporządzenie stenogramów, a także za pomocą zapisu dźwięku i obrazu przy użyciu odpowiednich środków technicznych . Dominujący charakter ustnej formy czynności procesowych oznacza, że forma pisemna przewidziana dla utrwalenia danej czynności ma charakter uzupełniający . Zachowanie istotnych dla procesu oświadczeń woli i wiedzy w formie pisemnej wyłącza obawę zniekształcenia i umożliwia wielokrotne ich odtwarzanie w celach procesowych. Spośród funkcji spełnianych przez zasadę pisemności, stanowiącą ważną gwarancję zasady prawdy obiektywnej, najistotniejszymi są:

1)

dokumentowanie faktu podjęcia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX