Proceduralne możliwości odwołalności skutków samowoli budowlanej - OpenLEX

Nowak Natalia, Proceduralne możliwości odwołalności skutków samowoli budowlanej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/2/55-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Proceduralne możliwości odwołalności skutków samowoli budowlanej

Słowa kluczowe: prawo budowlane, samowola budowlana, pozwolenie na budowę, legalizacja, opłata legalizacyjna

1.Wprowadzenie

Regulacje polskiego prawa budowlanego mają znaczenie nie tylko dla sprawności funkcjonowania procesu budowlanego, ale także dla aranżowania odpowiednich postaw wśród jego uczestników, a więc pośród całego społeczeństwa. Zjawisko samowoli budowlanej jest obecne w Polsce od dawna. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele – od niejasnych przepisów, sformalizowanej procedury legalizacyjnej, aż po uwarunkowania społeczno-polityczne, braki wiedzy i świadomości inwestorów. Rozpoczęcie budowy obiektu budowlanego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dotyczącego budowy albo pomimo wniesienia przez organ sprzeciwu do tego zgłoszenia jest zjawiskiem nagannym, świadczącym o lekceważeniu obowiązujących norm prawnych oraz niepożądanym w państwie prawa.

W artykule zwrócono uwagę zarówno na genezę obowiązujących rozwiązań, aktualny stan prawny dotyczący możliwości odwołalności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX