Ostrowska Anna, Problemy z dotowaniem sportu kwalifikowanego z budżetu samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: FK 2008/7-8/87-93
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problemy z dotowaniem sportu kwalifikowanego z budżetu samorządu terytorialnego

1.Uwagi ogólne

Problematyka dotowania sportu kwalifikowanego (w tym sportowych spółek akcyjnych) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest jednym z tych zagadnień, których analiza wymaga nie tylko wykładni przepisów ustawy za pomocą znanych dyrektyw interpretacyjnych, lecz również umiejscowienia jej w systemie finansów lokalnych, będącym podsystemem finansów publicznych. Zagadnienie to jest interesujące także z tego względu, gdyż ujawnia, jak niespójne i nieprecyzyjne są reguły finansowania lub dofinansowywania organizacji pozarządowych ze środków publicznych (w tym sama definicja organizacji pozarządowej), szczególnie w sytuacji wyłączenia konieczności stosowania ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , co może wystąpić właśnie na szczeblu lokalnym. Ta nieprecyzyjność regulacji prawnych powoduje, że w skali kraju występuje różnorodność form finansowego wspierania sportu profesjonalnego, poprzez formy niebudzące wątpliwości interpretacyjnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX