Problemy opisu przedmiotu zamówienia publicznego w kontekście obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - OpenLEX

Balcewicz Jarosław, Problemy opisu przedmiotu zamówienia publicznego w kontekście obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Artykuły
Opublikowano: FK 2017/7-8/74-80
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problemy opisu przedmiotu zamówienia publicznego w kontekście obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych nałożyła na zamawiających kolejny uciążliwy obowiązek określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę. Będzie się to sprowadzać do konieczności sporządzenia szczegółowego wykazu wszystkich czynności, których wykonywanie musi być zapewnione przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pojawia się problem dokumentowania zatrudnienia tych osób w kontekście obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, a także uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wspomnianych wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełniania. Przyjęte regulacje nakładają na zamawiających obowiązki leżące w kompetencjach organów krajowych – jak chociażby Państwowej Inspekcji Pracy. Nie sprzyja to podnoszeniu efektywności funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz stwarza potencjalne zagrożenia dla inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX