Ormaniec Anna, Problematyka solidarnej odpowiedzialności współsprawców za szkodę wyrządzoną przestępstwem po nowelizacji art. 46 § 1 k.k., dokonanej na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/1/59-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka solidarnej odpowiedzialności współsprawców za szkodę wyrządzoną przestępstwem po nowelizacji art. 46 § 1 k.k., dokonanej na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Streszczenie

Artykuł skoncentrowany jest na problematyce odpowiedzialności współsprawców za szkodę wyrządzoną przestępstwem i aktualnego charakteru prawnego obowiązku naprawienia szkody, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k.

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na występujące w praktyce wymiaru sprawiedliwości problemy związane ze stosowaniem art. 46 § 1 k.k., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy po tej nowelizacji sąd karny orzekając w stosunku do współsprawców obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem jest zobligowany do określenia go solidarnie, czy też posiada w tym zakresie swobodę decyzyjną i może dokonać wyboru, czy w danej sprawie orzeknie obowiązek naprawienia szkody solidarnie, w częściach równych czy też proporcjonalnie do udziału poszczególnych współsprawców w wyrządzeniu szkody.

W artykule poruszono również kwestię tego, jakie skutki wiążą się z solidarnym charakterem zobowiązania i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby odpowiedzialność współsprawców za szkodę wynikłą z przestępstwa przybrała postać biernej solidarności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX