Saltarius Sławomir, Problematyka rozliczeń w przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: ST 2023/5/33-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka rozliczeń w przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – wybrane zagadnienia

Zwrot nieruchomości, która nie została wykorzystana na realizację celu publicznego określonego w decyzji o wywłaszczeniu, na rzecz byłego właściciela rodzi konieczność dokonania odpowiednich rozliczeń z tytułu odszkodowania wypłaconego na podstawie decyzji o wywłaszczeniu. Obowiązek zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania ciąży na osobie, która ubiega się o zwrot nieruchomości. Zmiany wartości nieruchomości w związku z dokonanymi na niej inwestycjami bądź dokonanymi obciążeniami mają bezpośredni wpływ na wysokość kwoty zwaloryzowanego odszkodowania podlegającego zwrotowi. Kwestie wzajemnych rozliczeń pomiędzy wywłaszczonym właścicielem a Skarbem Państwa lub gminą będącą aktualnym właścicielem takiej nieruchomości uregulowane są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Rozliczenia te, z uwzględnieniem praw wywłaszczonych podmiotów ocenianych przez pryzmat konstytucyjnej zasady państwa prawa, stanowią przedmiot rozważań artykułu. Podjęto w nim próbę wykazania, że istnienie owej konstytucyjnej zasady państwa prawa rzutować musi na sposób wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami związanych z realizacją roszczenia o zwrot nieruchomości, w tym dotyczących określenia wysokości zwracanego odszkodowania. Podstawą dokonanej analizy są poglądy doktryny, obowiązujące akty prawne i orzecznictwo sądów administracyjnych. Rozważaniom poddany zostanie sposób dokonywania tych rozliczeń i związane z nim zagadnienia prawne, w szczególności te, które budzą największe wątpliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX