Popardowski Paweł, Problematyka funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym z perspektywy orzecznictwa Sądu Najwyższego

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2020/2/7-21
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Problematyka funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym z perspektywy orzecznictwa Sądu Najwyższego

Niniejszy przegląd orzecznictwa poświęcony jest analizie najnowszej judykatury Sądu Najwyższego dotyczącej spółek handlowych. W przeglądzie omówione zostaną trzy orzeczenia. Odnoszą się one do zróżnicowanych kwestii problemowych ujawniających się na tle stosowania przepisów ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych , w tym między innymi zagadnień dotyczących: zawierania przez spółkę zależną umowy z członkiem zarządu spółki dominującej (art. 15 § 2 k.s.h.), podmiotu uprawnionego do przejęcia majątku spółki jawnej pozostałego po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych oraz przesłanek odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. (art. 299 § 1 k.s.h.). Każda z wymienionych kwestii problemowych ma istotne przełożenie na praktykę funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym. W związku z tym zasadne jest ich szersze omówienie z uwzględnieniem perspektywy interpretacyjnej przyjmowanej w aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access