Kolendowska-Matejczuk Marta, Warchoł Marcin, Problematyka braku przesłanki znikomej społecznej szkodliwości czynu jako wyłączającej odpowiedzialność za wykroczenie

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/3/25-35
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Problematyka braku przesłanki znikomej społecznej szkodliwości czynu jako wyłączającej odpowiedzialność za wykroczenie

1.Uwagi ogólne

Prawo wykroczeń jest prawem karnym sensu largo, a odpowiedzialność za wykroczenie ma charakter szeroko rozumianej odpowiedzialności karnej. Powyższe stwierdzenie ma swoje przełożenie również na kwalifikację postępowania w sprawach o wykroczenia. Mianowicie, jak podkreśla się w doktrynie, postępowanie to uważa się za szczególny rodzaj postępowania karnego, w którym znajdują zastosowanie podstawowe zasady i konstrukcje tego ostatniego . W szerokim ujęciu jest to zatem kwestia tzw. odpowiedzialności karnej, tyle że za wykroczenie, a nie za przestępstwo jak w postępowaniu karnym . Powiązanie prawa wykroczeń z prawem karnym dotyczącym przestępstw wyraża się nie tylko w daleko idącym podobieństwie zasad odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa, lecz także w zbliżonym rodzajowo systemie kar i środków karnych, aczkolwiek nasilenie dolegliwości kar przewidzianych za wykroczenia z zasady jest mniejsze od stosowanych wobec sprawców przestępstw .

W ustawie z 20 maja 1971 r. – Kodeks...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX