Bróżek Patrycja, Problem dodatkowych (niezaspokojonych) roszczeń cywilnoprawnych niezasądzonych w procesie karnym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/4/118-134
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problem dodatkowych (niezaspokojonych) roszczeń cywilnoprawnych niezasądzonych w procesie karnym

1. Rozwój instytucji prawnych o charakterze kompensacyjnym doprowadził do wypracowania form umożliwiających pokrzywdzonemu oraz innym uprawnionym podmiotom dochodzenie naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub krzywdy w toku procesu karnego. Ich szczególna atrakcyjność polega na swoistym połączeniu reakcji karnej z cywilnoprawną, bez potrzeby uruchamiania odrębnego postępowania cywilnego. Jednak wielość i różnorodność uregulowań związanych z kompensacją szkody powoduje często w praktyce pewne wątpliwości na tym tle. Ujawnia się wiele złożonych problemów, wynikających z jednej strony z tego, że obowiązek naprawienia szkody nie ma charakteru jednolitego, gdyż może być orzekany jako środek kompensacyjny lub jako warunek probacyjny, z drugiej zaś – że orzekanie o roszczeniach cywilnych może mieć miejsce zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i w postępowaniu karnym.

W niniejszej publikacji przede wszystkim podjęta zostanie próba określenia relacji między obowiązkiem naprawienia szkody...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX