Prawo sądowego kuratora zawodowego do składania zażaleń na postanowienia sądu w postępowaniu wykonawczym - OpenLEX

Lachowski Jerzy, Prawo sądowego kuratora zawodowego do składania zażaleń na postanowienia sądu w postępowaniu wykonawczym

Artykuły
Opublikowano: GSP 2020/3/80-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo sądowego kuratora zawodowego do składania zażaleń na postanowienia sądu w postępowaniu wykonawczym

I.Wprowadzenie

Sądowy kurator zawodowy nie był organem postępowania wykonawczego na gruncie kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r. W przepisie art. 2 tego kodeksu nie został on wymieniony . Nie oznacza to jednak, że podmiot ten nie występował w postępowaniu wykonawczym. Tytułem przykładu warto wskazać instytucję nadzoru ochronnego, w ramach którego - na mocy zarządzenia sędziego penitencjarnego - kurator miał sprawować nad skazanym bezpośredni nadzór, sprawdzał wykonanie przez niego udzielonych mu poleceń, zawiadamiał również okresowo sędziego penitencjarnego o zachowaniu skazanego i o wykonywaniu przez niego poleceń (art. 92 § 2 k.k.w. z 1969 r.). Sądowy kurator zawodowy mógł złożyć wniosek o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę poleceń w okresie trwania nadzoru ochronnego. Na postanowienie w tym przedmiocie nie przysługiwało mu jednak zażalenie. Legitymację do złożenia środka zaskarżenia miał natomiast skazany (art. 94 § 1 i 2k.k.w. z 1969 r.). Kurator sądowy mógł również złożyć wniosek o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX